Zawartość koszyka
Wartość zamówienia: 0,00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Apteka internetowa Balsamina.pl dostępna pod adresem internetowym www.balsamina.pl,
prowadzona jest przez Witold Pietrasiński i Bożenna Gałczyńska-Pietrasińska prowadzących
działalność gospodarczą pod firmą Wibex s.c., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 522 26 78 283, REGON 015258362.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z
Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - jest to osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wibex s.c. wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP 5222678283 REGON 015258362.
2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem wyżej wymienionego Sklepu.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Apteka internetowa ? apteka internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.aptekabalsamina.pl
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Apteki internetowej.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Aptece internetowej, są w nim gromadzone dane które podaje Klient oraz
informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Aptece internetowej, który umożliwia utworzenie
konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Aptece internetowej umożliwiający
złożenie Zamówienia.
11. Koszyk ? element oprogramowania Apteki internetowej, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu.
12. Produkt - dostępna w Aptece internetowej rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Apteki internetowej.

§ 3

Kontakt z Apteką internetową

1. Adres Sprzedawcy: ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@balsamina.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 796 534 788
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 50 1020 1097 0000 7102 0119 0008
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Apteki internetowej w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Apteki internetowej spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Apteki internetowej z
infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Apteki internetowej nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest albo po
założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronie Apteki internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Aptece internetowej należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Aptece internetowej jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Apteki internetowej (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ?Do koszyka? (lub
równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia
poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa
Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli
są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk ?Zamawiam i płacę?
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska
b. Paczkomaty
c. Odbiór osobisty w Punktach Odbioru DHL
d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne
d. Płatność kartą płatniczą
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się
za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Aptece internetowej zgodnie z
§ 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
przy odbiorze przesyłki.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego
paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem ? od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży,
c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Reklamacja i zwroty

1. Klient jest zobowiązany przy odbiorze zamówienia do sprawdzenia opakowania przesyłki w
obecności doręczyciela. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady otwierania należy nie
przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody.
2. Po uiszczeniu opłaty zamawiający powinien również sprawdzić czy zawartość przesyłki jest
zgodna z zamówieniem i czy towar jest nieuszkodzony.
3. Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Zwrot towaru
możliwy jest wyłącznie z powodu wady jakościowej lub błędnego jego wydania (zgodnie z
prawem farmaceutycznym Dz. U. z 2008 r. Nr.45. poz. 271.). W związku z tym pacjentowi
nie przysługuje prawo do ich zwrotu bez podania przyczyny.
4. Zwrot niewłaściwie wydanych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych możliwy jest
jedynie w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie i nienaruszonym opakowaniu.
5. Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie. Przed wysłaniem reklamacji lub odstąpienia od
umowy należy najpierw wysłać wiadomość na adres kontakt@balsamina.pl lub skontaktować się
telefonicznie pod numer +48 796 534 788.
6. Zwrot produktów nie objętych Prawem Farmaceutycznym oraz odstąpienie od umowy możliwe
jest w terminie 14 dni od dnia dostawy. Odsyłany towar musi być w stanie nienaruszonym tzn. (
oryginalne opakowanie, brak żadnych śladów użytkowania). Podstawą do rozpatrzenia
reklamacji lub zwrotu jest przesłanie z towarem faktury lub paragonu.
7. Koszty zwrotu produktu ponosi Zamawiający.
8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego
produktu. W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana towaru lub zwrot zapłaconej kwoty
na nr. konta bankowego podany przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia
reklamacji.
9. Apteka internetowa nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Apteki internetowej jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Apteki internetowej
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu
marketingowym.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
3. Przed użyciem zamówionego produktu zapoznaj się z ulotką informacyjną, która zawiera
wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.

Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
03-707 Warszawa
ul. Floriańska 10
tel.fax: 22 629 52 53
tel.: 22 628 28 60
tel.: 22 628 24 09
e-mail wif@wif.waw.pl